Ga naar de inhoud

Bureau Anciaux

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van online cursussen en dienstverlening van Bureau Anciaux – Aurelie Anciaux. Vanaf je akkoord gaat met een offerte en/of registratie op het leerplatform van Aurelie Anciaux, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de consultant verstaan: Aurelie Anciaux, onderneming natuurlijk persoon,  gevestigd te 8310, Sint-Kruis, België met ondernemingsnummer 0744.492.816. 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt elke huidige en toekomstige rechtsverhouding tussen  partijen geregeld door deze algemene voorwaarden. Onderstaande voorwaarden hebben voorrang op de gebeurlijke  eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever (hierna: de klant). 

3. De offertes van de consultant blijven 30 dagen geldig vanaf de offertedatum; er komt tussen partijen pas een definitieve  overeenkomst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte. De consultant behoudt zich het recht  voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de voormelde schriftelijke aanvaarding ervan  door de klant.  

De consultant mag als haar klant beschouwen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan de consultant  heeft doorgegeven, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in naam en voor rekening van een derde te  handelen, met mededeling van naam, adres / maatschappelijke zetel en desgevallend ondernemingsnummer van die  derde.  

4. Bijkomende opdrachten niet opgenomen in de offerte dienen uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd te worden en zullen  bijkomend gefactureerd worden aan de hand van de door de consultant na de aanvraag meegedeelde (eenheids)prijzen.  Het vertalen van tekst en/of het maken van foto’s of logo’s is niet standaard inbegrepen in de offerteprijs.  

5. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle noodzakelijke gegevens. Bij niet-tijdige  verstrekking ervan heeft de consultant het recht om de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging  voortvloeiende kosten aan te rekenen aan de klant.  

6. Indien de goede uitvoering van haar verbintenissen dit vereist, heeft de consultant het recht beroep te doen op derden  om bepaalde diensten te verlenen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant. Voor webhosting, social  advertising of elke andere dienstverlening door een derde dient de klant op voorhand het overeengekomen bedrag te  voldoen. De consultant is niet aansprakelijk voor laattijdige of niet-betaling van deze bedragen of de gevolgen daarvan.  

7. Voorgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend doch steeds slechts adviserend van aard. Zij kunnen  geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering van de  prestaties.

8. Tenzij uitdrukkelijk anders op de offerte vermeld of op enige andere wijze schriftelijk overeengekomen betreffen alle  door de consultant uit te voeren opdrachten een middelenverbintenis, die volgens het inzicht, best vermogen en de  huisstijl van de consultant worden vervuld. Een subjectieve inschatting door de klant van de waarde of de kwaliteit van  de door de consultant geleverde diensten is nooit een geldige reden voor het onbetaald blijven van de facturen en kan  evenmin aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.  

9. In geval van vaste prijsafspraken per prestatie heeft de klant, na aflevering van een ontwerp van tekst door de  consultant, het recht om tot tweemaal toe het ontwerp te laten aanpassen zonder meerkost voor de klant. Verdere  correctierondes worden bijkomend gefactureerd in regie en aan het geldende uurtarief.  

10. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, dus vóór de volledige uitvoering van de  overeengekomen prestaties, heeft de consultant recht op betaling van alle geleverde prestaties en op een  schadevergoeding ten belope van 30% op de overeengekomen totaalprijs voor de nog niet uitgevoerde werken, te  vermeerderen met de reeds door de consultant bestelde en betaalde goederen of diensten bestemd voor de klant.  

Overeenkomsten met een duurtijd van meer dan 3 maanden waarbij de klant tegen een vaste maandelijkse vergoeding  beroep doet op bepaalde diensten van de consultant, kunnen opgezegd worden mits inachtneming van een opzegtermijn  van 3 maand, die ingaat vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin de medecontractant schriftelijk in  kennis werd gesteld van de opzeg van de overeenkomst.  

11. De aansprakelijkheid van de consultant wordt beperkt tot het kosteloos herstel van de gebrekkig geleverde prestaties,  zonder recht op schadevergoeding of enige andere financiële compensatie in hoofde van de klant, en enkel nadat  daarvan op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk melding werd gemaakt binnen een termijn van 8 dagen na het  leveren ervan.  

De consultant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan op basis van de door de klant verstrekte  onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid de consultant bekend diende te zijn.  

12. De klant vrijwaart de consultant tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-,  octrooi- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.  Door de klant bij de consultant aangekochte templates mogen behoudens uitdrukkelijke toestemming van de consultant  niet doorverkocht of ter beschikking gesteld worden van derden, op straffe van de betaling van de aankoopprijs van de  template verhoogd met een schadevergoeding van 20%, en dit per template en per inbreuk.  

13. Eigendomsrecht cursusmateriaal: Alle materialen aangereikt aan de cursist vallen onder het intellectuele eigendom van Aurelie Anciaux. De materialen en/of de inhoud mogen expliciet niet gedeeld worden met derden. Zowel de opzet, de vormgeving als de inhoud mogen niet nagemaakt worden. 

14. Persoonlijke verantwoordelijkheid: Elke cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor de resultaten die gevolg kunnen zijn van het volgen van de cursus. Hoewel er gestreefd wordt naar kwaliteit, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoldoende resultaten en eventuele schade. 

15. Herroepingsrecht: Voor professionele klanten is het herroepingsrecht uitgesloten. Als particuliere klant doe je afstand tot het herroepingsrecht bij aankoop van een cursus. De cursus wordt direct aangeleverd waardoor het herroepingsrecht hier niet van toepassing is. Ontevreden over de geleverde informatie? Neem contact met ons op/ 

16. Alle facturen zijn betaalbaar te Brugge. Bij gebrek aan de uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de  facturen worden deze geacht te vervallen de 15de dag te rekenen vanaf de factuurdatum.  

17. Klachten aangaande de facturen moeten geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven. 

18. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling  moratoire interesten verschuldigd op het integrale factuurbedrag aan een interestvoet van 10% te rekenen vanaf de  vervaldag van de factuur tot de dag van integrale betaling; het factuurbedrag zal tevens verhoogd worden met een  forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 125,00 euro per factuur, onverminderd de  aanmanings-, invorderings- en gerechtskosten.  

19. De niet-tijdige betaling van facturen op de vervaldag verleent de consultant van rechtswege en zonder ingebrekestelling  het recht om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot de integrale betaling van de factuur,  zonder recht op schadevergoeding van de klant wegens vertraging in de uitvoering door de consultant van haar  verbintenissen.  

20. Uitsluitend de rechtbanken van Brugge of het Vredegerecht van Tielt zijn bevoegd om kennis te nemen van alle  geschillen en betwistingen die verband houden met de overeenkomst tussen de contractspartijen. Enkel het Belgisch  recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen en de daarmee verbonden vorderingen.  

21. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van bovenstaande clausules brengt geenszins de nietigheid of  ongeldigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee.